hauzi.sk

Závažná Poruba

Obec Závažná Poruba bohatá na históriu je hrdá i na svoju súčasnosť. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 643 metrov. Katastrálne územie obce má rozlohu 1 856 ha mimo intravilánu obce, nachádza na území národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v 1.-5. stupni ochrany prírody.

Rozvoj obec dosiahla postupne, predovšetkým však za posledné roky, počas ktorých prešla všestranným rozmachom. V predchádzajúcich rokoch boli pripra­vené najdôležitejšie projekty pre dokonče­nie základnej infraštruktúry. Prešla postupnou rekonštrukciou niektorých budov, chodníkov, verejných komunikácií, športovísk, dokončuje sa verejná kanalizácia, bola zhotovená nová čerpacia stanica a tlakové potrubie popod rieku Váh, pripravená je rekonštrukcia verejného osvetlenia, areálu zdravia nad obcou, doplnenie zberných miest na odpady.

Po rekonštrukcii administratívnej budovy PD bol do prevádzky daný Domov sociálnych služieb a zaria­denie pre seniorov. Pre verejnosť sa sprístupnil Dom Milana Rúfusa. Hospodársky profil obce dotvára stavebná, drevárska výroba, obchod a drobná remeselná výroba.

Výhodná zemepisná a strategická poloha obce umožňovala a umožňuje  jej všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jej obyvateľov.

Nad obcou sa nachádza areál zimných športov - Opalisko a v lete pešia turistika po značených turistických chodníkoch, ktoré sú súčasťou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Na pôde obce sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské i športové akcie.


História

Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263. Je to donačná listina kráľa Bela IV, ktorou daroval Bohumírovi, synovi Vavrinca, za vojenské zásluhy a na jeho požiadanie rozsiahle územie v listine označované ako Wezwerez, ležiace na pravom brehu Váhu. Bolo vymedzené potokom Štiavnica od prameňa, brehom Váhu a tokom riečky Bocianka.  Obec Závažná Poruba sa prvý krát spomína v listine z júna 1377 ako possessio (sídlisko, usadlosť,dedina) pod maďarským názvom „Nemeth-poruba“ (Nemecká Poruba). Z roku 1480 ako z Nemeczkeg Porwby, z roku 1773 ako Zavazna Poruba, z roku 1808 ako Záwažná Poruba, z roku 1920 ako Liptovská Poruba, z roku 1927 ako Zavážna Poruba, z roku 1946 ako Závažná Poruba, maďarsky Németporuba. Obec patrila Szentiványiovcom.

Pre objasnenie nasledujúcich skutočností je potrebné uviesť, že obec od roku 1920 používa úradný názov Závažná Poruba. Dovtedy sa striedavo používal pôvodný názov Nemecká Poruba prípadne VághPoruba.

Rozprestiera sa v strednej časti Liptovskej kotliny v doline zvanej Lažtek. Z chotára obce Liptovský Ján sa vyčlečnila v prvej polovici 14. storočia. Je najmladšou dedinou medzi okolitými dedinami, Liptovským Jánom, Okoličným a Iľanovom. Základom jej názvu bolo od prvopočiatkov slovo Poruba, čo znamenalo že vznikla „vyrúbaním“ lesa na pôvodnom zalesnenom brehu rieky Váh. Prívlastok „nemecká“ dostala od právneho spôsobu založenia dediny, ktorým bolo šoltýske (zákupné, emfyteutické) právo, ktoré sa v dobových dokumentoch označovalo aj ako nemecké právo. Meno šoltýsa – zakladateľa Závažnej Poruby sa v dobových listinách nezachovalo. Obyvatelia Závažnej Poruby sa oddávna živili dobytkárstvom a chovali ovce, neskôr aj poľnohospodárstvom. V 19. a 20. storočí najmä murárstvom a tesárstvom.

Nie je jasný ani pôvod nových osadníkov, ale je viac ako pravdepodobné, že nepatrili medzi pôvodných obyvateľov Liptova.