OZ TATRY a LZ VLK TATRY
Mgr. Rudolf Pado, predseda OZ TATRY
Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Tel./fax: 044/553 10 27
E – mail: wolf@mail.viapvt.sk
http://www.liptov.sk/oztatry
"10 000 stromov Liptova"
fotogalériaMOTTO: "Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení,
že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné." Edmund Burke


Charakteristika organizácie OZ TATRY a jej činnostiObčianske združenie TATRY (OZ TATRY) vzniklo v  októbri 2000 z  členov a sympatizantov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK TATRY, ktorí pracovali v podtatranskej oblasti od decembra 1998. Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektami a ďalšími mimovládnymi organizáciami.

REALIZOVANÉ AKTIVITY:

 • projekt "Monitoring negatívnych zásahov v národných parkoch (NP) a  národných prírodných rezerváciách (NPR)" na území 4 NP a 64 NPR (1999/2000) - vyše 1 500 hodín v teréne
 • výstava "Divočina zachráni svet" v Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši, Starom Smokovci a v Poprade (1998/2000, cca 5 000 návštevníkov)
 • spoluorganizátori výstavy "Zem nie je na jedno použitie" v Liptovskom Mikuláši (december 1999, 1 028 návštevníkov)
 • čistenie Kvačianskej doliny (Chočské vrchy, organizovala SAŽP – COPK- Stredisko Liptovský Mikuláš) – 35 účastníkov (jún 1999)
 • čistenie Hrabovskej a Čutkovskej doliny (CHKO Veľká Fatra) – 20 a 57 účastníkov (október 1999)
 • čistenie Smrečianky v roku 1999 a 2000 (spolupráca s Liptovským osvetovým strediskom a ZŠ) – 340 a 290 účastníkov
 • výsadba 2,5 km dlhej remízky nad obcou Liptovská Kokava (800 stromov) – 14 účastníkov (október 1999)
 • spoluorganizátori akcie "Deň chôdze - hore Váhom – dolu Váhom" (október 1999) – 3000 účastníkov
 • brigáda v PR Pastierske (hrabanie orchideových lúk, v spolupráci so SAŽP – COPK – Strediskom Liptovský Mikuláš) – 13 účastníkov (november 1999)
 • brigáda – zber semien stromov – 7 účastníkov (október 1999)
 • sadenie stromov v Kozích chrbtoch a v podhorí Chočských vrchov – 15 účastníkov (máj 1999)
 • zber šípok (rok 1999 – 360,5 kg, rok 2000 – 202 kg)
 • v roku 1999 účasť na sčítaní dravcov v Chočských vrchoch (organizátor – SAŽP- COPK – Stredisko Liptovský Mikuláš) – 30 účastníkov
 • Korešpondenčná škola ekológie – Liptov (1. roč.) – v školskom roku 1999/2000 zapojených 725 žiakov z 35 ZŠ, ktorí nám zaslali 3 596 riešení úloh jednotlivých kôl. Certifikát absolventa "KŠE – Liptov" získalo 407 žiakov z 33 škôl
 • umelecká súťaž "Talenty Matky Zeme" (ekoplagát, ekofotografia, ekovtip, ekobáseň, ekopróza) a výstava prác "Talenty Matky Zeme" – zapojených 179 žiakov z 8 škôl Liptova (1999/2000), 81 žiakov z 8 škôl (2. roč.)
 • vydávanie environmentálneho mesačníka pre mládež "Ekokompas" (k 15.12.2000 – 14 čísiel – Odpad, Les, Voda, Energia, Atmosféra, Biodiverzita, Doprava, Priehrady, Zvieratá, Životný štýl, GMO, Globalizácia, Trvalo udržateľný rozvoj I. a II., Energia II., Klimatické zmeny,)
 • v školskom roku 1998/1999 – 50 prednášok pre školy (1 588 žiakov) a prednáška pre účastníkov workcampu v Kvačianskej doline (20 účastníkov)
 • v školskom roku 1999/2000 – 114 prednášok na školách pre 4 634 žiakov a 2 prednášky pre učiteľov v rámci metodických dní (cca 60 účastníkov)
 • v školskom roku 2000/2001 – 26 prednášok na školách pre 980 žiakov
 • realizácia informačnej kampane "Strom za starý papier" v školskom roku 1999/2000 na 340 školách v podtatranskom regióne (nazbieraných 40 782 kg papiera v hodnote 44 243,20 Sk, kúpených 12 stromov v rezervácii "Vlčia" a nepriamo - šetrením drevnej hmoty – zachránených 693 stromov)
 • zozbieraných 2 046 podpisov pod petíciu "Za zmenu Lesného zákona" (jún 1999)
 • realizácia 35 – dielneho prednáškového cyklu "Res publica" (Liptovský Mikuláš) - 1 351 účastníkov (1999/2000)
 • spolupráca s mimovládnymi environmentálnymi organizáciami na ich kampaniach (zber podpisov pod petície, rozdávanie informačných materiálov, články v miestnych novinách a pod.)
 • v spolupráci so Slovenskými telekomunikáciami a.s. sme vydali kartu "Kúp si svoj strom" (december 1999, 50 – jednotiek, 100 000 kusov)
 • realizácia spotovej kampane "Kúp si svoj strom" (január – marec 1999, 140 spotov, Rádio Tatry, Rádio Koliba, Rock FM Rádio, Slovensko 1, marketingová hodnota spotov 528 600,- Sk)
 • exkurzie: "Čertovica – Ramža" (máj 1999), "NPR Suchá dolina" (júl 1999), "Okolie PR Machy" (máj 1999), "NPR Dobročský prales" (máj 2000), "Nižne Repaše" (november 2000)
 • benefičné koncerty – "Miléniový koncert pre Zem" (Liptovský Mikuláš, marec 2000), "Slnovratový koncert pre Zem" (Ružomberok, september 2000) – spolu cca 500 účastníkov
 • výstava "Svet obnoviteľných zdrojov"– Liptovský Mikuláš (október 2000, 570 návštevníkov), Poprad (november 2000, 470 návštevníkov), Ružomberok (december 2000, 400 návštevníkov)
 • projekt "Ekohliadky na základných a stredných školách v Liptove" (jeseň 2000, vytvorených 8 ekohliadok do práce ktorých sa zapojilo 106 detí)
 • súťaž "Energia pre budúcnosť" pre žiakov z  Materského centra BAMBINO v  Poprade (jeseň 2000, 27 účastníkov)
 • občianské fóra – "Občan, informácie a verejný záujem" (k zákonu NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam – Ružomberok (november 2000), Liptovský Mikuláš (december 2000)
 • získavanie darcov stromov v pripravovanej súkromnej rezervácii "Vlčia"
 • spoluautori námetu filmu "Mýtus o Tatranskom národnom parku" (1999)
 • spolupráca s médiami: vyše 100 článkov a  200 pozvánok na akcie v  tlačených a  elektronických médiách
 • infostánky (oslovených cca 15 000 ľudí): Liptovský Mikuláš (Deň Zeme, apríl 1999), Liptovský Hrádok (Európsky deň národných parkov, máj 1999), Ružomberok (Svetový deň životného prostredia, jún 1999), Banská Bystrica (Envirofilm, máj 1999, 2 dni), Liptovský Mikuláš ("Les pre život – nie pre smrť", jún 1999, 3 dni), Liptovský Mikuláš (Svetový deň zvierat, október 1999), Liptovský Mikuláš ("Strom ako vianočný dar", december 1999), Liptovský Mikuláš ("Koncert pre Zem", marec 2000), Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Havránok (Svetové stretnutie Liptákov, jún 2000, 6 infostánkov), Liptovský Mikuláš ("Vlkovlak", jún 2000, 2 dni), Ružomberok ("Vlkovlak", jún 2000), Liptovský Mikuláš ("Menej odpadu – viac lesa", jún 2000), Liptovský Mikuláš ("Hore Váhom – dolu Váhom", október 2000), Poprad "I. veľtrh mimovládnych organizácií" , október 2000, 2 dní), Liptovský Mikuláš ("Nevhadzujte reklamy", november 2000), Liptovský Mikuláš ("Bioodpad – nie len kopa odpadu", november 2000).
 • vydali sme: leták "Lesoochranárske zoskupenie VLK TATRY", leták "Lesy, lesné ekosystémy a klimatické zmeny", leták "Prírodné rezervácie a národné prírodné rezervácie", brožúra "Podkôrnikové kalamity: príčiny a racionálny spôsob ochrany", leták "Zákon o slobode informácií a informácie o životnom prostredí", leták "Hydrologický cyklus, vodné zdroje a klimatické zmeny", leták "Energia bez konca?", leták "Čo je trvalo udržateľný rozvoj", leták "Program obnovy krajiny v podtatranskej oblasti".


PRIPRAVUJEME A  PREBIEHA:
 • projekt "10 000 stromov Liptova" – rekonštrukcia remízkového systému Liptova (výsadba 10 000 stromov vo voľnej krajine na jar 2001), mapovanie a iniciovanie likvidácie čiernych skládok odpadu a vytváranie siete občianskeho monitoringu vodných tokov (máme prihlásených 7 detských skupín z  okresov Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, nemáme financie na monitorovacie kufríky) – (v prípade získania ďalších finančných prostriedkov pokračovanie a rozšírenie projektu za horizont roku 2001)
 • "Jesenný prednáškový cyklus" (Liptovský Mikuláš, 11 dielov) – október – december 2000 (pripravili sme už "Zimný prednáškový cyklus" (január – marce 2001, 7 dielov)
 • vydávanie časopisu "Ekokompas"
 • projekt "Občan a informácie – cesta k demokracii" – vydanie informačného materiálu k zákonu č. 211/2000 Z.z., prednášky a občianske stretnutia (september 2000 – marec 2001)
 • výstava "AU!TO BOLÍ" (termín nie je zatiaľ stanovený)
 • týždeň environmentálnych aktivít (jeseň 2001)
 • Korešpondenčná škola ekológie – Liptov (3. roč.) – šk. rok 2001/2002
 • seminár pre starostov obcí z podtatranskej oblasti – "Obnova krajiny v podtatranskom regióne" (termín nie je určený)

[ Index | OZ Tatry | fotogaléria | 10 000 stromov Liptova ]

Dokumenty a materiály OZ Tatry

Informácie o OZ Tatry
Trvalo udržateľný rozvoj
Program obnovy podtatranského regiónu
Klimatické zmeny
Podkôrnik - text
Podkôrnik - grafy
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
10 000 stromov Liptova - príbeh
Kvapka vody
AKCIE A PODUJATIA NA LIPTOVE

copyright 2000 webmaster