www.liptov.sk/oblazy
Kvačianská dolinaOblazy - Ráztoka
Slovensky

Plesnivec alpskýPozývame Vás na návštevu do neveľkého pohoria Chočské vrchy, ktoré ponúka bohatý výber zaujímavostí prírodovedného charakteru, kultúrno - historických tradícií, oddychu v lone málo narušenej prírody i rekreačného vyžitia na jeho úpätí. Geologické podložie Chočských vrchov tvoria druhohorné vápence a dolomity. Prevažuje členitý reliéf s bohatou škálou skalných útvarov a krasových javov. V južnej časti pohoria sa nachádzajú geologické zlomy s výskytom minerálnych a termálnych prameňov. Rastlinstvo je druhovo pestré, viazané na vápencové podložie. Prevažujú horské a vysokohorské druhy.
Živočíšstvo charakterizuje zastúpenie všetkých spoločenstiev typických pre západokarpatské pohoria, pestrosť zastúpenia bezstavovcov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov aj výskyt reliktných a endemických druhov. Pohorie poskytuje útočisko a vhodné podmienky pre viac ako 60 ohrozených druhov

Prosiecka dolina pretína vápencové Chočské vrchy od severu na juh. Vyúsťuje v blízkosti podhorskej dedinky Prosiek a začína na horských lúkách Svoradu. Na dĺžke 3,5 km je tu sústredené veľké množstvo prírodných krás: vysoké skalné steny, veže neobvyklých tvarov, zaujímavá horská fauna a flóra, vodopády a bohaté druhy lesných porastov. Patrí medzi najnavštevovanejšie doliny Slovenska. Je vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu (dnes Národná prírodná rezervácia) a vedie ňou náučný chodník z Prosieka cez Svorad, Veľké Borové a kaňon Borovianky do Kvačianskej doliny.

Kvačianska dolina - národná prírodná rezervácia má charakter skalnej tiesňavy o dĺžke 2,5 km po Oblazy, kde sa dolina rozdeľuje na Hutianku a Borovianku, do ktorej ústi tiesňava Ráztoka s vodopádom. Dolinou prechádza bývala štátna cesta miestami vysoko nad korytom potoka, ktorý vytvára v tiesňavách množstvo kaskád a vodopádov. Dolinou vedie náučný chodník, ktorý nás dovedie do podhorskej dedinky Kvačany.
Kvačianska dolina spolu s Prosieckou dolinou tvorí dvojicu krásnych a veľmi navštevovaných dolín v masíve Chočských vrchov. Svahy doliny sú okrem brál a skalných stien pokryté lesmi, ktoré pre svoju nedostupnosť neboli nikdy intenzívnejšie hospodársky využívané. Pre svoju zachovalosť a jedinečnosť Kvačianska dolina bola vyhlásená roku 1967 za štátnu prírodnú rezerváciu (dnes Národná prírodná rezervácia).
Miesto OBLAZY je známe vďaka mlynom. Zo sútoku troch potokov Borovianky, Ráztočianky a Hutianky vzniká rieka Kvačianka, ktorá tu má dostatočný prietok vody. Zachované sú dva z pôvodných troch mlynov. Horný "Gajdošovský" pri ceste a dolný "Brunčiakovský" za potokom. Mlyny sú zaradené medzi kultúrno-technícké pamiatky.


Velký CHOČKvačianský mlyn
English

Prosiecka dolinaLet's invite you to visit mountain called Choč Hills. That is not very high but offers many interesting natural attractions, cultural traditions and opportunities for relax as well as recreate possibilities in the bosom of the untouched nature.
Geologically the base of Choč Hills is formed by limestone and dolomites. The relief is very various with mostly forest growth, still there are areas with primeval forest. The flora is also very various depending on the limestone basement There are mostly mountain and high mountain kinds of herbs, for example orchids (about 40 species).
The animal kingdom is typical for Western Carpathian Mountains. There are many kinds of birds, fishes and predators like wolf, bear or even lynx.
There is a rich history of the Choč Hills area. Residues of prehistoric cave human were found here as well as relics of Celtic and Slavonic settlement, ruins of medieval castles and also traditional architecture.

The Prosiek Canyon intersects the limestone Choč Hills from the north to the south. It begins not far from a little village Prosiek lying below the mountain and ends on mountain meadows of Svorad peak. A great number of beauty spots are concentrated on the length of 3,5 km: high rock, walls, unusual shaped towers, interesting mountain flora and fauna, as well as plentiful kinds of forest growth. This is why it ranks among Slovakia's most visited canyons. Together with Kvačany Canyon belongs to slovak national park. An educational hiking trail will take you from Prosiek trough Svorad and Velké Borové to the Kvačianska Canyon.

The national protected area called Kvačany Canyon is natural narrow passage formed with rocks and cliffs. It's about 2 miles long, till Oblazy area. The canyon is from this point divided into Hutianka part and Borovianka part (names of the streams). There is a road going high above the stream all along the canyon.
Kvačany Canyon belongs to beautiful and very popular canyons in the Choč Hills massif, together with Prosiek Canyon nearby. Slopes in the Kvačany Canyon are covered with rocks and stonewalls as well as with forests. The trees were never mined because of their inaccessibility. That's why nature in here is well preserved and unique. In 1967 Kvačany Canyon was claimed by Slovak government as a national park.
The OBLAZY point is a place well known thank original wooden watermills. Three little streams (Borovianka, Hutianka a Ráztočianka) are meeting, creating Kvačianka with enough water for two watermills. Upper "Gajdošovský" and lower one "Brunčiakovský". Their technology is still functional. Nowadays Oblazy belongs to Slovaks culture and technical memories.


Vodopád červené pieskyKrútňavový kotol

Mapa


webmaster